آزمایشات

Mycoplasma-pneumoniae-Antibody,-IgG-IgM,-Serum

نام اختصاری: M.tuberculosis Complex PCR

سایر نام ها:

Acid-Fast Bacilli (AFB) PCR , Bacillus: Acid-Fast PCR, MTB (Mycobacterium tuberculosis) PCR, TB (Tuberculosis) PCR, Tubercle Bacilli: Mycobacterium tuberculosis PCR

بخش انجام دهنده: بیولوژی مولکولی ( Department of Molecular Biology )

نوع نمونه قابل اندازه گیری:

مایعات بدن نظیر مایع مغزی نخاعی ( CSF ) ، مایع مفصلی، مایع معده و مایع صفاقی، نمونه های تنفسی شامل خلط، ترشحات برونش ها و BAL ( bronchoalveolar lavage fluid) ، مدفوع، بافت که می تواند به صورت تازه یا پارافین شده باشد، استخوان، مغز استخوان و یا ادرار .

حجم نمونه مورد نیاز :

مایعات بدن نظیر مایع آسپیره شده از مغز استخوان، مایع نخاعی ( CSF ) و غیره ml 1 ،

مایع حاصل از شستشوی معده 10 ml ،

نمونه های تنفسی شامل خلط، ترشحات برونش ها و BAL ، ml 3 ،

مدفوع gr 10 – 5 ، ادرار ml 2

بافت شامل بافت تازه، پارافینی، استخوان و بیوپسی استخوان mm 10 – 5 ،
منابع :

1. سایت مایو کلنیک: http://www.mayomedicallaboratories.com/test-catalog/Overview/88807 .

2. میکروبیولوژی پزشکی جاوتز، گنو اف. بروکس، ت مهدی خزعلی، نشر حیان، 2004 ISBN: 964-460-800-3

3. کیت TB RG ، جهت تشخیص و کمیت سنجی گروه مایکوباکتریوم توبرکلوزیس کمپلکس به روش Real – Time PCR ، Novin Gene .

4. مهدی روحانی، احمد خورشیدی، رضوان منیری، مهناز طرفه، فاطمه عبدالشاه، محمود صفاری، غلامرضا شجری، غلام عباس موسوی. تشخیص سریع کمپلکس مایکوباکتریوم توبرکلوزیس: روش PCR با استفاده از قطعه الحاقی 6110. مجله دانشکده پزشکی، دانشگاه علولم پزشکی تهران، دوره 67، شماره 3، خرداد 1388، 177-173.

5. Artus, M. tuberculosis RG PCR Kit Handbook, QIAGEN