آزمایشات

Myeloperoxidase-Antibodies,-IgG,-Serum---

نام اختصاری: Anti-MPO (pANCA)

سایر نام ها: آنتی میلوپروکسیداز، آنتی بادی سیتوپلاسمی ضد نوتروفیلی دور هسته ای، Perinuclear Antineutrophil Cytoplasmic Antibody ،

Anti Neutrophil Cytoplasmic Antibodies(ANCA) ، Autoantibodies to Myeloperoxidase

بخش انجام دهنده: ایمونولوژی

نوع نمونه قابل اندازه گیری: سرم

حجم نمونه مورد نیاز: 0.5ml

شرایط نمونه گیری: نیاز به ناشتایی نمی باشد.
منابع :

کتاب جامع تست هاي تشخيصي و آزمايشگاهي پاگانا- دکتر مهتاب جعفر آبادي آشتياني و همکاران- نشر جامعه نگر
کتاب جامع تجهيزات آزمايشگاهي و فرآورده هاي تشخيصي- دکتر حميد رضا سقا و همکاران- نشر مير
سايت مايو کلنيک ( Mayo mediacal laboratories ): http://www.mayomedicallaboratories.com/test-catalog/Overview/80389
کاتالوگ کیت ORGENTEC Diagnostika GmbH
5. Jacobs S. D, DeMott R. W, Oxley K. D, Laboratory test handbook, 3 rd,Lexi comp,2004,P: 187-189

6. Russell KA, Wiegert E, Schroeder DR, et al: Detection of antineutrophil cytoplasmic antibodies under actual clinical testing conditions. Clin Immunol 2002 May;103(2):196-203