آزمایشات

Osmotic-Fragility-Test,-Erythrocytes---

نام اختصاری: OF

سایر نام ها: آزمایش شکنندگی اُسمزی گلبول های قرمز،

RBC Fragility, whole blood/ Red Cell Fragility/ Osmotic Fragility, RBC/ Erythrocyte fragility test,

بخش انجام دهنده: هماتولوژی

نوع نمونه قابل اندازه گیری: خون کامل (ٍِحاوی ضد انعقاد هپارین یا EDTA )

حجم نمونه مورد نیاز: 4 ml

شرایط نمونه گیری:

1. نمونه باید در کمتر از 96 ساعت پس از خونگیری به آزمایشگاه ارسال شود.

2. نمونه بیمار باید خون کامل حاوی ضد انعقاد EDTA به همراه نمونه کنترل باشد.
منابع :

کتاب جامع تجهيزات آزمايشگاهي و فرآورده هاي تشخيصي- دکتر حميد رضا سقا و همکاران- نشر مير
کتاب خون شناسي- انعقاد و طب انتقال خون هنري- ديويدسون 2011
سايت مايو کلنيک ( Mayo mediacal laboratories ): http://www.mayomedicallaboratories.com/test-catalog/Overview/9064
4. Childrens Hospital and clinics of Minnesota: http://www.childrensmn.org/manuals/lab/Hematology/019020.asp

5. Jacobs S. D, DeMott R. W, Oxley K. D, Laboratory test handbook, 3 rd,Lexi comp,2004,pp:980-983