آزمایشات

Peritoneal-Fluid-Analysis

نام اختصاری: Ascitis

سایر نام ها: تجزیه مایع صفاق، پاراسنتز شکمی، سیتولوژی مایع آسیت، تجزیه مایع پریتوان، آنالیز مایع آسیت

Peritoneal Effusion, Paracentesis

بخش انجام دهنده: هماتولوژی + بیوشیمی+ میکروب شناسی + پاتولوژی

نوع نمونه قابل اندازه گیری: مایع آسیت

حجم نمونه مورد نیاز: 5-10 ml
منابع :

کتاب جامع تست هاي تشخيصي و آزمايشگاهي پاگانا- دکتر مهتاب جعفر آبادي آشتياني و همکاران- نشر جامعه نگر
کتاب جامع تجهيزات آزمايشگاهي و فرآورده هاي تشخيصي- دکتر حميد رضا سقا و همکاران- نشر مير
ميکروب شناسي تشخيصي- اصول تشخيص عفونت در ارگان هاي مختلف بدن، ترجمه و تأليف هما فروهش تهراني، سامان سعادت و زهرا ريخته گران تهراني
4. Baily & Scott's Diagnostic Microbiology,Betty A. Forbes, et all, 12 edition,ISBN 13978-0-323-03065-6, MOSBY Elsevier

5. Childrens Hospital and clinics of Minnesota: http://www.childrensmn.org/manuals/lab/MicroBioViral/033253.asp