آزمایشات

Progesterone,-Serum

نام اختصاری: Prog

سایر نام ها: پروژسترون، Progesterone Assay

بخش انجام دهنده: آنالیز هورمون

نوع نمونه قابل اندازه گیری: سرم، پلاسما، بزاق

حجم نمونه مورد نیاز: 1ml

شرایط نمونه گیری:

1. نیاز به ناشتایی نمی باشد

2. در صورت کاوش با RIA بیمار نباید اخیراً در معرض ایزوتوپ رادیواکتیو قرار گرفته باشد.

3. از استعمال داروهایی چون استروژن، پروژسترون و کلومیفن، 24ساعت قبل از انجام ازمایش اجتناب نمایید.

منابع :

کتاب جامع تست هاي تشخيصي و آزمايشگاهي پاگانا- دکتر مهتاب جعفر آبادي آشتياني و همکاران- نشر جامعه نگر
کتاب جامع تجهيزات آزمايشگاهي و فرآورده هاي تشخيصي- دکتر حميد رضا سقا و همکاران- نشر مير
سایت مایوکلنیک: http://www.mayomedicallaboratories.com/test-catalog/Overview/8141
4. Jacobs S. D, DeMott R. W, Oxley K. D, Laboratory test handbook, 3 rd,Lexi comp,2004,P:1093-1094

5. Norbert W. Tietz , Clinical Guide to laboratory tests,Saunders 1983,ISBN 0-7216-8885-3, P: