آزمایشات

Platelet-Count

نام اختصاری: Plt

سایر نام ها: شمارش پلاکت، Thrombocyte count

بخش مورد انجام: هماتولوژی

نوع نمونه قابل اندازه گیری: خون کامل ضد انعقاد EDTA

حجم نمونه مورد نیاز: 2 ml

شرایط نمونه گیری:

1. نیازی به ناشتایی نمی باشد.

2. ترجیحاً نمونه گیری از خون وریدی و در غیر این صورت از خون مویرگی صورت گیرد.
رفرانس:

1. کتاب جامع تست هاي تشخيصي و آزمايشگاهي پاگانا- دکتر مهتاب جعفر آبادي آشتياني و همکاران- نشر جامعه نگر

2. کتاب جامع تجهيزات آزمايشگاهي و فرآورده هاي تشخيصي- دکتر حميد رضا سقا و همکاران- نشر مير

3. سايت مايو کلنيک ( Mayo mediacal laboratories ).

4. Jacobs S. D, DeMott R. W, Oxley K. D, Laboratory test handbook, 3 rd,Lexi comp,2004 page 1051-53