آزمایشات

Phenobarbital

روش مرجع : GC-MS

روش ارجح : روش کروماتوگرافی ( GLC و HPLC )

بخش مورد انجام: بیوشیمی

سایر روش ها : EIA ، FPIA

نام اختصاری: PBAR

سایر نام ها: فنوباربیتول، Solfoton ، Burbita ، Luminal

نوع نمونه قابل اندازه گیری: سرم یا پلاسما (هپارینه یا EDTA دار)

حجم نمونه مورد نیاز: ml 1

شرایط نمونه گیری:

1- در بالاترین حد غلظتی نمونه گیری انجام شود.

2- نیاز به ناشتایی یا آمادگی بخصوصی نمی باشد.
منابع:

Foero O, Kastrup KW, Nielsen EL, et al: Successful prophylaxis of febrile convulsions with phenobarbital. Epilepsia 1972;13:279-285
کتاب جامع تجهيزات آزمايشگاهي فرآورده هاي تشخيصي- دکتر حميد رضا سقا و همکاران- نشر مير