آزمایشات

Protein-Total

نام اختصاری: TP

سایر نام ها: پروتئین تام خون، پروتئین توتال سرم

بخش مورد انجام : بیوشیمی

نوع نمونه قابل اندازه گیری: سرم تازه

حجم نمونه مورد نیاز: 0.5 mL

شرایط نمونه گیری:

1. نیاز به ناشتایی نمی باشد.

2. از مصرف غذاهای پر چرب قبل از انجام آزمایش پرهیز شود. چون لیپمیک بودن نمونه در نتیجه آزمون تداخل می کند.
منابع:

1. Tietz Textbook of Clinical Chemistry. Edited by CABurtis, ER Ashwood. Philadelphia, WB Saunders Company, 1994

 

2. Killingsworth LM: Plasma proteins in health and disease. Crit Rev Clin Lab Sci 1979;11:1-30

 

3. کتاب جامع تجهيزات آزمايشگاهي فرآورده هاي تشخيصي- دکتر حميد رضا سقا و همکاران- نشر مير