آزمایشات

Protein-Electrophoresis-,-urine


نام اختصاری: EPU

سایر نام ها: الکتروفورز پروتئین ادرار، Urine Protein electrophoresis

بخش مورد انجام : بیوشیمی

نوع نمونه قابل اندازه گیری: ادرار 24 ساعته و یا رندم صبحگاهی

حجم نمونه مورد نیاز: ml 50 - 25

شرایط نمونه گیری: نمونه اول صبح و یا (ترجیحاً) ادرار 24 ساعته جمع آوری نمایید. در مدت نگهداری نمونه در یخچال نیاز به هیچگونه ماده نگهدارنده نمی باشد.
منابع:

1. Kyle, RA, Katzmann, JA, Lust, JA, Dispenzieri A: Clinical indications and applications of electrophoresis and immunofixation. In Manual of Clinical Laboratory Immunology. 6th edition Edited by NR Rose, RG Hamilton, B Detrick: Washington, DC. ASM Press, 2002, pp 66-67

2. Kyle, RA, Katzmann, JA, Lust, JA, Dispernzieri, A: Immunochemical characterization of immunoglobulins. In Manual of Clinical Laboratory Immunology. 6th edition, Edited by NR Rose, RG Hamilton, B Detrick: 6th edition. Washington, DC. ASM Press, 2002, pp 71-91

3. Jacobs S. D, DeMott R. W, Oxley K. D, Laboratory test handbook, 3 rd,Lexi comp,2004,pp: 1107-08