آزمایشات

Renin-Activity,-Plasma

نام اختصاری: RPA

سایر نام ها: فعاليت رنين پلاسما ( PRA )، Plasma Renin Activity

بخش مورد انجام: آنالیز هورمون

نوع نمونه قابل اندازه گیری : پلاسماي EDTA دار ( از نمك سديم استفاده شود)

حجم نمونه مورد نیاز: 2 ml

شرایط نمونه گیری:

1. بيمار بايد به مدت 2 ساعت قبل از نمونه گيري در وضعيت ثابت ايستاده یا نشسته و یا خوابیده باشد.

2. بیمار میبایست به مدت 3 روز قبل از انجام آزمایش رژیم غذایی طبیعی خود را حفظ نموده و مقدار سدیم خود را در حدود 3 گرم در روز محدود نماید.

3. با دستور پزشک، بیمار میبایست از مصرف داروهایی از قبیل دیورتیک ها (داروهای مدر)، استروئیدها، داروهای ضد فشار خون، گشادکننده های عروق، ضد بارداری خوراکی و شیرین بیان، 4- 2 هفته قبل از انجام آزمایش اجتناب کند.

4. نمونه صبحگاهی از بیمار بگیرید. زیرا مقدار رنین در صبح بیشتر است.
منابع:

1. کتاب جامع تست هاي تشخيصي و آزمايشگاهي پاگانا- دکتر مهتاب جعفر آبادي آشتياني و همکاران- نشر جامعه نگر

2. کتاب جامع تجهيزات آزمايشگاهي و فرآورده هاي تشخيصي- دکتر حميد رضا سقا و همکاران- نشر مير

3. سايت مايو کلنيک ( Mayo mediacal laboratories ): http://www.mayomedicallaboratories.com/test-catalog/Overview/8060

4. Tietz Fundamental of Clinical Chemistry, 6rd ed.,Burtis CA and Ashwood ER, eds, Philadelphia, PA: WB Saunders Co, 2008.

5. Jacobs S. D, DeMott R. W, Oxley K. D, Laboratory test handbook, 3 rd,Lexi comp,2004,P: 1149-1151


6. Norbert W. Tietz, Clinical Guide to laboratory tests,Saunders 1983,ISBN 0-7216-8885-3, P:426-429