آزمایشات

Thyroid-Stimulating-Hormone---TSH

نام اختصاری: TSH

سایر نام ها: هورمون محركه تيروئيد، تيروتروپين

بخش مورد انجام: آنالیز هورمون

نوع نمونه قابل اندازه گیری: سرم

حجم نمونه مورد نیاز: 0.6 ml

شرایط نمونه گیری:

1. نيازي به محدوديت غذايي يا مايعات نمي باشد.

2. در نوزادان با سوراخ کردن پاشنه پا خونگیری نمایید.
منابع:

1. کتاب جامع تست هاي تشخيصي و آزمايشگاهي پاگانا- دکتر مهتاب جعفر آبادي آشتياني و همکاران- نشر سالمي

2. کتاب جامع تجهيزات آزمايشگاهي فرآورده هاي تشخيصي- دکتر حميد رضا سقا و همکاران- نشر مير

3. Klee G, Hay I: Biochemical testing of thyroid function. Review. Endocrinol Metab Clin North Am 1997 Dec:26 (4):763-775

4. Wilson J, Foster D, Kronenburg MD H, et al: Textbook of Endocrinology. Ninth edition, WB Saunders Company, 1998