آزمایشات

T3-(Triiodothyronine)-Resin-Uptake,-Serum-or-plasma

نام اختصاری: Free Test & Total Test

سایر نام ها: تستوسترون توتال و آزاد سرم، Total Testosterone ، Free Testosterone ، Total and Free Testosterone

بخش انجام دهنده: آنالیز هورمون

نوع نمونه قابل اندازه گیری: سرم، پلاسما

حجم نمونه مورد نیاز: 2.5 ml

شرایط نمونه گیری:

1. نیاز به ناشتایی نمی باشد.

2. سطح تستوسترون در ساعات اولیه صبح به حداکثر می رسد، از این رو نمونه خون را باید به هنگام صبح گرفت.

3. در صورت کاوش با RIA بیمار نباید اخیراً در معرض ایزوتوپ رادیواکتیو قرار گرفته باشد .
منابع :

کتاب جامع تست هاي تشخيصي و آزمايشگاهي پاگانا- دکتر مهتاب جعفر آبادي آشتياني و همکاران- نشر جامعه نگر
کتاب جامع تجهيزات آزمايشگاهي و فرآورده هاي تشخيصي- دکتر حميد رضا سقا و همکاران- نشر مير
سايت مايو کلنيک ( Mayo mediacal laboratories ): http://www.mayomedicallaboratories.com/test-catalog/Overview/8508
4. Jacobs S. D, DeMott R. W, Oxley K. D, Laboratory test handbook, 3 rd,Lexi comp,2004,P: 1238- 41

5. Tietz Fundamental of Clinical Chemistry, 6rd ed .,Burtis CA and Ashwood ER, eds , Philadelphia, PA: WB Saunders Co, 2008

6. Norbert W. Tietz , Clinical Guide to laboratory tests,Saunders 1983,ISBN 0-7216-8885-3, P: 460- 463