آزمایشات

Unconjugated-Estriol-(Free),-Serum

نام اختصاری: UE3

سایر نام ها: استریول آزاد، استریول غیر کونژوگه، -16 هیدروکسی استرادیول، استریول غیرکونژوگه حاملگی؛

Free Estriol , 16-OH- Stradiol , Unconjugated Estriol,Pregnancy

بخش انجام دهنده: آنالیز هورمون

نوع نمونه قابل اندازه گیری: سرم، ادرار، مایع آمنیوتیک

حجم نمونه مورد نیاز: 0.6 ml سرم / 2 ml ادرار و مایع آمنیوتیک

شرایط نمونه گیری:

1. نیاز به ناشتایی نمی باشد.

2. غربالگری سرم مادر در 3 ماه دوم حاملگی برای سندرم ادوارد (تری­زومی 18) و سندرم داون (تری‏زومی 21) شامل نمونه‏گیری در هفته‏های 21-14 حاملگی می‏شود که البته بهترین زمان بین هفته‏های 16 و 18 است .

3. در صورت استفاده از سنجش RIA ، بیمار نباید مواجهه اخیر با رادیواکتیو داشته باشد.
منابع :

1. Jacobs S. D, DeMott R. W, Oxley K. D, Laboratory test handbook, 3 rd,Lexi comp,2004,pp: 554-556

2. Norbert W. Tietz , Clinical Guide to laboratory tests,Saunders 1983,ISBN 0-7216-8885-3, pp : 180-182

3. Mayo mediacal laboratories: http://www.mayomedicallaboratories.com/test-catalog/Overview/81711

4. ARUP laboratories: http://ltd.aruplab.com/Tests/Pub/0070051

5.Free estriol (human) Elisa kit, Abnova company: http://www.abnova.com/protocol_pdf/KA3181.pdf