آزمایشات

Uric-Acid,-urine-----------

نام اختصاری: UA. Urine

سایر نام ها: اسید اوریک ادرار، اورات، Urine Acid uric ,urine urate

بخش مورد انجام : بیوشیمی

نوع نمونه قابل اندازه گیری: ادرار

حجم نمونه مورد نیاز: 5 ml

شرایط نمونه گیری:

1. ادرار24 ساعته جمع آوری گردد، نمونه ادرار جمع آوری شده را خوب تکان داده و 5ml از آن را برای آنالیز جدا میکنید.

2. نیاز به ناشتایی ندارد، اما از رژیم غذایی غنی از پورین ها قبل از جمع آوری نمونه اجتناب گردد.
منابع:

Newman DJ, Price CP: Renal function and nitrogen metabolites. In Textbook of Clinical Chemistry. Edited by NW Tietz. Philadelphia, WB Saunders Company, 1999, pp 1245-1250
کتاب جامع تست هاي تشخيصي و آزمايشگاهي پاگانا- دکتر مهتاب جعفر آبادي آشتياني و همکاران- نشر سالمي
کتاب جامع تجهيزات آزمايشگاهي فرآورده هاي تشخيصي- دکتر حميد رضا سقا و همکاران- نشر مير