آزمایشات

White-Blood-Cell-Count-and-Differential-Count

نام اختصاری: WBC Count&Diff

سایر نام ها: شمارش گلبول های سفید و شمارش افتراقی، مرفولوژی گلبول های سفید، شمارش لکوسیت و دیفرنسیال

Peripheral Blood: Differential Leukocyte Count, Leukoyte Differential Count

نوع نمونه قابل اندازه گیری: خون کامل EDTA دار

حجم نمونه مورد نیاز: همراه با نمونه CBC گرفته شود.

شرایط نمونه گیری:

1. نیازی به ناشتایی نمی باشد.

2. تهیه لام از روی خون وریدی مستقیما و بلافاصله پس از نمونه گیری صورت می گیرد.

رفرانس:

کتاب جامع تست هاي تشخيصي و آزمايشگاهي پاگانا- دکتر مهتاب جعفر آبادي آشتياني و همکاران- نشر جامعه نگر
کتاب جامع تجهيزات آزمايشگاهي و فرآورده هاي تشخيصي- دکتر حميد رضا سقا و همکاران- نشر مير
کتاب خون شناسی- انعقاد و طب انتقال خون هنری- دیویدسون 2011
4. Jacobs S. D, DeMott R. W, Oxley K. D, Laboratory test handbook, 3 rd,Lexi comp,2004,pp: 1010-1016.

5. Childrens Hospital and clinics of Minnesota: http://www.childrensmn.org/manuals/lab/Hematology/019036.asp

6. Babol Razi Pathobiology lab: http://www.razilab.ir/view_test.aspx?myid=Mjc1