آزمایشات

Cyst--fluid-cytology

Cyst fluid cytology
سیتولوژی مایع کیست (Cyst fluid cytology)

 

نمونه: مایع کیست از هرقسمتی (تیروئید، تخمدان، پستان، ....)
تفسیر :

تشخیص پروسه های خوش خیم و بدخیم ) تفسیر ضایعات با درجه پایین و حدواسط به خاطر تغییرات مورفولوژیک کم می تواند مشکل باشد (

تغییرات واکنشی و دژنراتیو شدید در مایعات خوش خیم ممکن است بصورت آتیپی هسته ای مشاهده گشته و منجر به تشخیص اشتباه و دو پهلو گردد.

اطلاعات بالینی برای تفسیر بعضی از موارد ممکن است الزامی باشد.