آزمایشات

Nerve-biopsy

بیوپسی عصب ( Nerve biopsy )

 

نمونه: بافت عصبی

 

ملاحظات نمونه گیری:

در اکثر موارد نمونه از عصب سورال است.

بیوپسی از عصب باید بدون آسیب برداشته شود و با clamp فیکس شود

فیکساتیو اختصاصی نیاز است و باید سریع بعد از برداشتن نمونه آن را در فیکساتیو قرار داد.

بیوپسی عصب باید فقط در مراکز اختصاصی و با امکانات مناسب و بعد از مشورت با پاتولوژیست گرفته شود.

تفسیر :

تشخیص دژنراسیون آکسون ها یا دمیلیناسیون سگمنتال و تقسیم بندی نوروپاتی