آزمایشات

Ovarian-biopsy

بیوپسی رحم ( Ovarian biopsy )

 

 

نمونه: از طریق آسپیراسیون با سوزن ظریف ( FNA Biopsy ) ، نمونه بیوپسی گوه ای ( wedge ) یا نمونه انوفورکتومی
تفسیر:

گزارش پاتولوژیست پروسه بیماری شامل نوع ، درجه و مرحله تومور را مشخص می کند.

مارکرهای سرمی ممکن است در پایش فعالیت توموری بعد از عمل کمک کننده باشد.