آزمایشات

Y-Chrsome-Microdeletions-Analysomois

نام اختصاری: Y microdeletion

سایر نام ها:

* تشخیص مولکولی ریزحذف های نواحی AZF

* بررسی ریز حذف های کروموزوم Y در نواحی AZF

* Identification of deleted azoospermia factor (AZF) region

* Molecular Testing of the AZF Region of the Y chromosome

* AZF Check

* Y Micro

بخش انجام دهنده: ژنتیک

نوع نمونه قابل اندازه گیری: خون محیطی

حجم نمونه مورد نیاز : خون تام ( whole blood ) 5 ml

شرایط نمونه گیری:

1. نیاز به ناشتایی یا آمادگی خاصی نمی باشد.

2. نمونه گیری باید در شرایط استریل انجام شود.
منابع:

1. پایگاه اطلاع رسانی: www.mayomedicallaboratories.com

2. Elahe Kameli, Sadeq Vallian, Kamran Ghaedi. Y Chromosome Microdeletions and Male Infertility. (2014); 12(3): 3692 – 3703.

3. Xiao-Wei Yu, Zhen-Tong Wel, Yu-Ting Jiang, Song-Ling Zhang. Y chromosome azoospermic and sever oligozoospermic patients. 2015; Int J Clin. 8(9): 14634 – 14646.