آزمایشات

Acetylcholine Receptor Antibody, Serum

بخش انجام دهنده: ایمونولوژی

نوع نمونه قابل اندازه گیری: سرم

حجم نمونه مورد نیاز: 2 ml

شرایط نمونه گیری: نیازی به رعایت ناشتایی نمی باشد.

ملاحظات نمونه گیری:

1. بر رعایت اصول صحیح نمونه گیری، یک نمونه خون وریدی در لوله با درب قرمز رنگ جمع اوری نمایید.

2. محل خونگیری را بفشارید یا با باند فشاری ببندید.

3. محل خونگیری را از لحاظ خونریزی بررسی نمایید.

 

منابع :

کتاب جامع تست هاي تشخيصي و آزمايشگاهي پاگانا- دکتر مهتاب جعفر آبادي آشتياني و همکاران- نشر جامعه نگر

2. Med Scape. Acetylcholine Receptor Antibody. Available at:: http://emedicine.medscape.com/article/2094601-overview

3. ARUP. AcetylCholine receptor antibody and Myasthenia gravis reflex panel. Laboratory Test directory. Available at http://ltd.aruplab.com/Tests/Pub/2001571.

4. ARUP. Acetylcholine Receptor Modulating Antibody. Laboratory Test Directory. Available athttp://ltd.aruplab.com/Tests/Pub/0099521.

5. Mayo Clinic. Acetylcholine Receptor (Muscle AChR) Binding Antibody, Serum. Mayo Medical Laboratories. Available at http://www.mayomedicallaboratories.com/test-catalog/clinical+and+interpretive/8338.

6. Leite MI, Waters P, Vincent A. Diagnostic use of autoantibodies in myasthenia gravis. Autoimmunity. 2010 Aug. 43(5-6):371-9. [Medline].

7. Jacobs S. D, DeMott R. W, Oxley K. D, Laboratory test handbook, 3 rd,Lexi comp,2004,pp: 92-93

8. Anti-Acetylcholine Receptor ELISA Test instruction, EUROIMMUN Medizinische Labordiagnostika AG