آزمایشات

Beta Human Chorionic Gonadotropin, Quantitative

نام اختصاری: βhCG

سایر نام ها: گنادوتروپین جفتی انسان، زیرواحد بتا

Chorionic Gonadotropins, Beta-Subunit, Beta-HCG, High-Sensitivity HCG
بخش انجام دهنده: آنالیز هورمون

نوع نمونه قابل اندازه گیری: سرم، پلاسما

حجم نمونه مورد نیاز:0.6 ml

شرایط نمونه گیری:

1. نیاز به ناشتایی یا آمادگی خاصی نمی باشد .

2 . در صورت استفاده از سنجش RIA ، بیمار نباید اخیراً در معرض مواد رادیواکتیو قرار گیرد.

ملاحظات نمونه گیری:

1. از بیمار نمونه خون وریدی گرفته و آن را در لوله های با درپوش قرمز، صورتی یا سبز جمع آوری نمایید.

2. در طی دو ساعت نمونه را سانتریفیوژ نموده و سرم را از سلول جدا نمایید و آن را در ویال های پلاستیکی مخصوص آلیکوت نمایید.

3. از جمع آوری نمونه سرم لیز، ایکتریک و یا لیپمیک اجتناب نمایید.

4. دانستن سن و جنس بیمار حائز اهمیت است. آن را در برگه آزمایش یادداشت نمایید.

5. آزمایشگاه می بایست فرمی از اطلاعات فردی و شرایط بالینی بیمار را تکمیل نموده و مستند نماید.

منابع :

1. Jacobs S. D, DeMott R. W, Oxley K. D, Laboratory test handbook, 3 rd,Lexi comp,2004,pp: 397-400

2. Norbert W. Tietz, Clinical Guide to laboratory tests,Saunders 1983,ISBN 0-7216-8885-3, pp: 120-121

3. Mayo mediacal laboratories: http://www.mayomedicallaboratories.com/test-catalog/Overview/61718

4. Aruplaboratories: http://ltd.aruplab.com/Tests/Pub/0070025 , http://ltd.aruplab.com/Tests/Pub/0070029#