آزمایشات

Carbohydrate Antigen 242, Serum

نام آزمایش: CA 242

سایر نام ها: کربوهیدرات آنتی ژن 242،

Pancreatic Cancer Antigen 242, tumour carbohydrate antigen 242

بخش انجام دهنده: آنالیز هورمون

نوع نمونه قابل اندازه گیری: سرم

حجم نمونه مورد نیاز: 0.5 ml

شرایط و ملاحظات نمونه گیری:

1. نیاز به ناشتایی یا آمادگی خاصی نمی باشد.

2. مطابق دستور از بیمار نمونه خون وریدی گرفته و آن را در لوله های جداکننده سرم بریزید.

3. در کمتر از دو ساعت سرم را از سلول جدا نمایید.

4. از جمع اوری نمونه شدیداً همولیز اجتناب نمایید.

 

منابع :

1. J. L. Pujol, E. H. Cooper, M. Lehmann, D. A. Purves, M. Dan-Aouta, J. Midander, P. Godard, and F. B. Michel, Clinical evaluation of serum tumour marker CA 242 in non-small cell lung cancer. Br J Cancer. 1993 Jun; 67(6): 1423–1429.
2. Jiang XT, Tao HQ, Zou SC. Detection of serum tumor markers in the diagnosis and treatment of patients with pancreatic cancer. Hepatobiliary Pancreat Dis Int. 2004 Aug;3(3):464-8.
3. Haglund C, Lundin J, Kuusela P, Roberts PJ, CA 242, a new tumour marker for pancreatic cancer: a comparison with CA 19-9, CA 50 and CEA. Br J Cancer. 1994 Sep;70(3):487-92.

4. Ozkan H, Kaya M, Cengiz A, Comparison of tumor marker CA 242 with CA 19-9 and carcinoembryonic antigen (CEA) in pancreatic cancer. Hepatogastroenterology. 2003 Sep-Oct;50(53):1669-74.

5. Felix Rückert , Christian Pilarsky and Robert Grützmann, Serum Tumor Markers in Pancreatic Cancer—Recent Discoveries, Cancers 2010, 2, 1107-1124; doi:10.3390/cancers2021107.

6. CanAg CA242 EIA Kit catalog, FUJIREBIO® Diagnostics, Inc.