آزمایشات

Cystatin C with Estimated GFR, Serum

نام اختصاری: Cystatin C

سایر نام ها: سیستاتین سی

بخش انجام دهنده: بیوشیمی

نوع نمونه قابل اندازه گیری: سرم، پلاسما

حجم نمونه مورد نیاز: 1ml

نیاز به آمادگی خاصی نمی باشد.

ملاحظات و شرایط نمونه گیری:

1. از بیمار نمونه خون وریدی گرفته شود.

2. پس از نمونه گیری ، محل نمونه گیری را از نظر خونریزی یا هماتوم بررسی نمایید.

3. در کمتر از 2 ساعت پس از نمونه گیری سرم را از سلول جدا نمایید.

4. از جمه آوری نمونه همولیز اجتناب نمایید.

 

منابع :

1- Henrys Clinical Diagnosis and Management by Laboratory Methods. 2007; Twenty-First Edition.

2. Tietz textbook of clinical chemistry and molecular diagnostics / [edited by] Carl A. Burtis, Edward R. Ashwood David E. Bruns.—5th ed,2012,ISBN: 978-1-4160-6164-9,

3- Dharnidharka V.R., Kwon C. and Stevens G. Serum cystatin C is superior to serum creatinine as a marker of kidney function: a meta-analysis. Am J Kidney Disease. 2002; 40 : 221 –226.

4- Laterza O.F., Price C.P. and Scott M.G. Cystatin C: an improved estimator of glomerular filtration rate?.Clin Chem. 2002; 48 : 699 –707.

5- Myoclonic, Cystatin C with Estimated GFR, Serum, mayomedicallaboratories; available athttp://www.mayomedicallaboratories.com/test-catalog/Overview/35038
6- کتاب آزمایش های کاربردی در مامایی. تالیف مراد رستمی- معصومه جرفی و محمد علی محمدی.

7- کتاب تفسیر بیوشیمی بالینی ؛ گرداوری دکتر نورلی رادگهر، انتشارات نوروز، سال 1390