آزمایشات

Adrenocorticotropic Hormon (ACTH), Plasma

نام اختصاری: A.C.T.H

سایر نام ها: هورمون آدرنوکورتیکوتروپیک، آ. سی. تی. اچ، کورتیکوتروپین، Corticotropin، Cortrosyn

بخش انجام دهنده: آنالیز هورمون

نوع نمونه قابل اندازه گیری: پلاسما (EDTA دار)

حجم نمونه مورد نیاز: 1ml

شرایط نمونه گیری:

1. نیاز به ناشتایی نمی باشد. بعضی از آزمایشگاهها ناشتایی را توصیه می کنند.

2. الگوی خواب و وجود عوامل استرس زا را در بیمار بررسی کنید، زیرا می تواند بر روی نتایج آزمون تأثیر گذار باشد..

ملاحظات نمونه گیری:

1. بهتر است نمونه گیری صبح گاه ( 8- 6 صبح پس از خواب راحت شبانه) انجام شود.

2. با رعایت اصول نمونه گیری از بیمار، نمونه خون وریدی گرفته و آن را در لوله یا ویالهای های حاوی ضدانعقاد EDTA جمع آوری کنید.

3. پس از نمونه گیری، محل خونگیری را از لحاظ خونریزی یا هماتوم بررسی نمایید.

4. در صورت استعمال داروهای مؤثر بر نتایج آزمایش، آن را در برگه آزمایش یادداشت نمایید.

5. از جمع آوری نمونه سرم لیز، ایکتریک و یا لیپمیک اجتناب نمایید.

6. پس از نمونه گیری لوله را در جای سرد یا بر روی یخ بگذارید. تا از تجزیه آنزیمی ACTH جلوگیری شود.

 

منابع :

کتاب جامع تست هاي تشخيصي و آزمايشگاهي پاگانا- دکتر مهتاب جعفر آبادي آشتياني و همکاران- نشر جامعه نگر
کتاب جامع تجهيزات آزمايشگاهي و فرآورده هاي تشخيصي- دکتر حميد رضا سقا و همکاران- نشر مير
سايت مايو کلنيک (Mayo mediacal laboratories): http://www.mayomedicallaboratories.com/test-catalog/Overview/8411
4. Jacobs S. D, DeMott R. W, Oxley K. D, Laboratory test handbook, 3 rd,Lexi comp,2004,pp: 114-116

6. Norbert W. Tietz, Clinical Guide to laboratory tests, Saunders 1983,ISBN 0-7216-8885-3, pp: 12-13

7. Tietz Fundamental of Clinical Chemistry, 6rd ed.,Burtis CA and Ashwood ER, eds, Philadelphia, PA: WB Saunders Co, 2008

8. Demers LM: In Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics, 2006; pp 2014-2027