آزمایشات

Beta 2 Microglobulin

نام اختصاری: B2MG

سایر نام ها: بتا 2 ميكروگلوبولين

بخش مورد انجام: آنالیز هورمون

نوع نمونه قابل اندازه گیری : سرم، ادرار 24 ساعته، مایع مغزی- نخاعی (CSF)

حجم نمونه مورد نیاز: 1ml ← سرم و CSF / 10 ml ← ادرار

شرایط نمونه گیری:

نیاز به ناشتایی نمی باشد.
در صورت انجام آزمایش به روش رادیوایمونواسی، بایستی بیمار یک هفته قبل از انجام آزمایش، رادیوایزوتوپ ( مواد حاجب) دریافت نکرده باشد.
ملاحظات نمونه گیری:

مطابق دستورالعمل آزمایشگاه از بیمار نمونه خون وریدی گرفته شود.
محل خونگیری را از نظر خونریزی بررسی نمایید.
سرم جدا شده باید شفاف و عاری از فیبرین ، همولیز و یا لیپمیک باشد.
مصرف آنتی بیوتیکهایی نظیر جنتامایسین و توبرامایسین، داروهایی نظیر سیکلوسپورین و لیتیم یا دریافت مواد حاجب توسط بیمار قبل از نمونه گیری را ثبت نمایید.

 

منابع:

1. کتاب جامع تجهيزات آزمايشگاهي و فرآورده هاي تشخيصي- دکتر حميد رضا سقا و همکاران- نشر مير

2. سايت مايو کلنيک: http://www.mayomedicallaboratories.com/test-catalog/Overview/60546

3. Jacobs S. D, DeMott R. W, Oxley K. D, Laboratory test handbook, 3 rd,Lexi comp,2004,P: 254-55

4. Tietz Fundamental of Clinical Chemistry, 6rd ed.,Burtis CA and Ashwood ER, eds, Philadelphia, PA: WB Saunders Co, 2008,