آزمایشات

Blood Suger (BS)

نام اختصاری: BS

سایر نام ها: قند خون غیر ناشتا، Random Glucose , Plasma suger


بخش مورد انجام : بیوشیمی

نوع نمونه قابل اندازه گیری: خون، سرم، پلاسما هپارینه ، EDTA دار، فلوئوریددار

حجم نمونه مورد نیاز: ml 0.5

شرایط نمونه گیری: نیاز به ناشتایی نمی باشد.

ملاحظات نمونه گیری:

1. ترجیحاً نمونه گیری وریدی صورت گیرد.

2. غلظت گلوکز خون در هر ساعت 10% کاهش می یابد؛ بنابراين بلافاصله بعد از نمونه گيري میبايست سانترفيوژ گردد.

 

منابع :

Tietz Textbook of Clinical Chemistry. Fourth edition. Edited by CA Burtis, ER Ashwood, DE Bruns. WB Saunders Company, Philadelphia, 2006,25:837-907
کتاب جامع تجهيزات آزمايشگاهي و فراورده هاي تشخيصي دکتر حميدرضا سقا و همکاران