آزمایشات

Blood Urea (Urea)

نام اختصاری: BU، BUN

سایر نام ها: اوره خون، نیتروژن اوره خون، Urea Nitrogen, Blood or serum


بخش مورد انجام : بیوشیمی

نوع نمونه قابل اندازه گیری: سرم

حجم نمونه مورد نیاز: 0.5 mL

شرایط نمونه گیری:

1. ناشتایی به مدت14-8 ساعت ضروری می باشد.

2. دقت نمایید تا سرم همولیز نگردد.

ملاحظات نمونه گیری:

1. سن و جنس بیمار و سابقه بیماری آن را یادداشت کنید.

2. اجتناب از مصرف فلوئورید سدیم

3. اجتناب از مصرف آمونیوم هپارین

4. اجتناب از لیز شدن نمونه

 


منابع:

1. Tietz Textbook of Clinical Chemistry. Fourth edition. Edited by CA Burtis, ER Ashwood, DE Bruns. WB Saunders Company, Philadelphia, 2006;24:801-803

2. کتاب جامع تستهای تشخیصی و آزمایشگاهی پاگانا ترجمه دکتر مهتاب جعفرآبادی آشتیانی و همکاران- نشر سالمی

3. کتاب جامع تجهيزات آزمايشگاهي فرآورده هاي تشخيصي- دکتر حميد رضا سقا و همکاران- نشر مير