آزمایشات

Dopamine, Plasma and Urine

سایر نام ها: دوپامین

Dopamine, Blood Dopamine, Random/24hrs Urine

بخش انجام دهنده: ایمونولوژی

نوع نمونه قابل اندازه گیری: پلاسما، ادرار

حجم نمونه مورد نیاز: پلاسما: 2 ml ادرار: 1 ml

شرایط نمونه گیری:

1. بیماران باید در وضعیت خوابیده به پشت و یا ایستاده پیش از نمونه گیری قرار گیرد.

2. بیمار می بایست آرامش خود را حفظ کند. استرس و نگرانی می تواند منجر به ایجاد نوسانات در سطوح کاته کول آمین ها گردد.

3. بیمار باید از مصرف الکل، قهوه، چای، تنباکو و ورزش شدید پیش از نمونه گیری اجتناب نماید. ناشتایی شبانه مورد نیاز است.

ملاحظات نمونه گیری:

پلاسما:

1. نمونه خون کامل باید در لوله های حاوی ضد انعقاد EDTA جمع آوری گردد.

2. در مدت 30 دقیقه پس از جمع آوری خون، نمونه توسط سانتریفیوژ یخچال دار سانتریفیوژ گذشته و پلاسما در لوله های جداگانه پلاستیکی جدا شود. سپس نمونه تا زمان انجام آزمایش در -20oC قرار گیرد.

3. از جمع آوری نمونه های همولیزه یا لیپمیک اجتناب نمایید.

ادرار: ادرار تصادفی یا 24 ساعته مورد نیاز است. نمونه باید در ظروف حاوی 10 تا 15 میلی لیتر اسیدکلردریک 6 مولار جمع اوری گردد.

 

منابع :

Dopamine ElISA kit, Labor diagnostika nord Gmbh& Co.Kg (LDN) Katalog.
2. Questdiagnostics, Dopamine, Plasma, available at: http://www.questdiagnostics.com/testcenter/BUOrderInfo.action?tc=22160P&labCode=SJC

3. Tietz textbook of clinical chemistry and molecular diagnostics / [edited by] Carl A. Burtis, Edward R. Ashwood,