آزمایشات

Diabetes Mellitus Autoantibodies, Serum

نام اختصاری: DMA

سایر نام ها: غربالگری اتوآنتی بادیهای دیابت، بررسی اتوآنتی بادیهای دیابت نوع 1، پنل اتوآنتی بادی دیابت ملیتوس، اتوانتی بادیهای مرتبط با دیابت

Diabetes Mellitus Autoantibody Panel, Diabetes Mellitus Type 1 Evaluation, Insulin Autoantibodies; Diabetes-related Autoantibodies. Pancreatic Islet Cell Ab

بخش انجام دهنده: ایمونولوژی

نوع نمونه قابل اندازه گیری: سرم

حجم نمونه مورد نیاز: 2 ml

شرایط نمونه گیری:

1. نیاز به ناشتایی و آمادگی خاصی نمی باشد.

2. در صورت اینکه روش مورد سنجش RIA باشد ، از اسکن رادیواکتیوی یک هفته قبل از آزمایش اجتناب نمایید.

ملاحظات نمونه گیری:

1. از بیمار نمونه خون وریدی گرفته و در لوله ساده با درب قرمز یا لوله جداکننده سرم بریزید.

2. پس از نمونه گیری محل خونگیری را بفشارید و جهت بند آمدن خون از باندهای فشاری استفاده نمایید.

3. دانستن سن بیمار حائز اهمیت است.

4. از جمع آوری نمونه همولیز شده، لیپمیک یا ایکتریک اجتناب نمایید.

 

منابع :

کتاب جامع تست هاي تشخيصي و آزمايشگاهي پاگانا- دکتر مهتاب جعفر آبادي آشتياني و همکاران- نشر جامعه نگر
Mayo clinic. http://www.mayomedicallaboratories.com/test-catalog/Overview/60480, available at: Mayo mediacal laboratories.
Tietz textbook of clinical chemistry and molecular diagnostics / [edited by] Carl A. Burtis, Edward R. Ashwood, David E. Bruns.—5th ed,2012,ISBN: 978-1-4160-6164-9.
Jacobs S. D, DeMott R. W, Oxley K. D, Laboratory test handbook, 5 rd,Lexi comp.
Bingley PJ: Clinical applications of diabetes antibody testing. J Clin Endocrinol Metab 2010;95:25-33