آزمایشات

D-Dimer and Fibrin Degradation Products, Plasma

نام اختصاری: D-Dimer، FDP

سایر نام ها: دی- دیمر ، قطعه دیمر- D، محصول تجزیه فیبرین

, Fibrin Breakdown Products Fibrin Degradation Products, Fibrin Degradation fragment

بخش انجام دهنده: ایمونو هماتولوژی

نوع نمونه قابل اندازه گیری: پلاسما با پلاکت Ú©Ù…ØŒ در بعضی کاوش‏ها برای FDP از سرم استفاده Ù…ÛŒ‏شود.

حجم نمونه مورد نیاز: 1ml

شرایط نمونه گیری:

1. به بیمار تذکر دهید نیاز به ناشتا بودن نمی باشد.

2. جهت تهیه پلاسما از ضد انعقاد سیترات سدیم استفاده گردد.

3. به بیمار تذکر دهید از مصرف داروهای مؤثر بر نتایج آزمایش (داروهای ضد انعقاد) قبل از نمونه گیری اجتناب کند.

ملاحظات نمونه گیری:

1. پس از نمونه گیری، نمونه خون را در لوله های با درپوش آبی حاوی ضد انعقاد سیترات سدیم جمع آوری کنید. لوله را سریعاً سروته نموده و خوب مخلوط نمایید. نسبت خون کامل به ضد انعقاد 9 به 1 می باشد.

2. نمونه پلاسما باید در لوله یا ویال های پلاستیکی یا سیلیکونی جمع آوری گردد. هر فاکتور انعقادی درخواست شده باید در ویال های مخصوص به خود جمع آوری گردد.

3. لوله ها باید به خوبی پر شده باشند. نمونه را فوراً به آزمایشگاه و بخش انجام دهنده ارسال نمایید.

4. در کوتاهترین زمان ممکن، نمونه را در دورrpm 2500- 2000 به مدت 15 دقیقه سانتریفیوژ نموده و پلاسما را جدا نمایید. بهتر است مجدداً پلاسما را سانتریفیوژ نمایید.

5. در صورت مصرف داروهای ضد انعقاد توسط بیمار، آن را در برگه آزمایش یادداشت نمایید. به بیمار اطلاع دهید که مصرف این داروهای ضد انعقاد منجر به نتایج کاذب در جواب آزمایش می گردد.

6. قبل از نمونه گیری مشخصات بیمار و سابقه ابتلا به هرگونه بیماری را یک فرم جداگانه یادداشت نمایید.

7. محل خونگیری را از نظر خونریز ی بررسی نمایید (بویژه در بیماران با سابقه کمبود انعقادی). در صورت خونریزی یا هماتوم فوراً به پزشک مربوطه اطلاع دهید.

8. در صورتی که نمونه گیری در خارج آزمایشگاه انجام گردد، در کوتاه ترین زمان ممکن نمونه را به آزمایشگاه انتقال دهید. طی انتقال نمونه را در مجاورت یخ خشک بگذارید.