آزمایشات

Digoxin

نام اختصاری: DIG

سایر نام ها: دیگوکسین، Lanoxin

بخش مورد انجام: ایمونولوژی

نوع نمونه قابل اندازه گیری: سرم یا پلاسما (هپارینه یا EDTA دار)

حجم نمونه مورد نیاز: ml 1 – 0.5

شرایط نمونه گیری:

1. نمونه را بیش از 12 ساعت پس ازمصرف دارو باید گرفت.

2. نیاز به ناشتایی نمی باشد.

ملاحظات نمونه گیری:

1. حداکثر 2 ساعت پس از نمونه گیری، نمونه خون را سانتریفیوژ کرده و سرم را جدا کنید.

2. به بیمار تذکر دهید 12 ساعت قبل از نمونه گیری از مصرف دارو اجتناب کنید.