آزمایشات

Ear Discharge, Smear and Culture

نام اختصاری: Ear Discharge

سایر نام ها: اسمیر و کشت گوش، ترشح گوش، کشت و رنگ آمیزی ترشحات گوش

Ear Discharge, Ear Culture and gram stain,

بخش انجام دهنده: میکروب شناسی

نوع نمونه قابل اندازه گیری: چرک و ترشحات از گوش میانی یا خارجی

حجم نمونه مورد نیاز: 0.5 ml آسپیره یا درناژ ، یک سوآب

ملاحظات جمع آوری و انتقال نمونه:

1. برای تشخیص آزمایشگاهی عفونت گوش خارجی، لازم است قبل از گرفتن کشت، نواحی بیرونی گوش به کمک یک ماده ضد عفونی کننده خفیف مانند محلول 1 به 1000 کلرید بنزالکونیوم (Benzalkonium chloride) پاکسازی شود تا آلودگی ناشی از فلور پوست کاهش یابد.

2. برای جمع آوری چرک از گوش خارجی می توان از نواحی متورم گوش یا از گوش میانی که چرک از سوراخ پرده گوش خارج شده است با یک سواب برداشت کرد.

3. در صورتیکه سوراخی در پرده گوش به وجود نیامده باشد با عبور سوزن از پرده گوش می توان مایع را از گوش میانی خارج ساخت.

4. ترشحات حاصل از گوش به خصوص آنهایی که به واسطه سوراخ شدن خود به خودی پرده گوش یا تخلیه مایع گوش میانی به کمک سوزن به دست می آیند، می باید توسط پزشک متخصص گوش و حلق و بینی با به کارگیری تجهیزات استریل جمع آوری شوند.

5. کشت ترشحات ماستوئید عموماً به کمک سواب در حین جراحی برداشته می شود هر چند کشت مستقیم استخوان ترجیح دارد.

6. نمونه ها باید تحت شرایط بی هوازی انتقال یابد.

 

منابع :

1. ميکروب شناسي تشخيصي- اصول تشخيص عفونت در ارگان هاي مختلف بدن، ترجمه و تأليف هما فروهش تهراني، سامان سعادت و زهرا ريخته گران تهراني

2. کتاب جامع تجهيزات آزمايشگاهي و فرآورده هاي تشخيصي- دکتر حميد رضا سقا و همکاران- نشر مير

3. Baily & Scott's Diagnostic Microbiology,12 edition,ISBN 13978-0-323-03065-6, MOSBY

4. Childrens Hospital and clinics of Minnesota: http://www.childrensmn.org/manuals/lab/MicroBioViral/033051.asp