آزمایشات

Echinococcus granulosis IgG Antibody

نام اختصاری: E. granulosis IgG

سایر نام ها: آنتی بادی اکینوکوکوس گرانولوزوس ، Hydatidosis، Hydatid Disease، Echinococcosis diagnostic

بخش انجام دهنده: ایمونولوژی

نوع نمونه قابل اندازه گیری: سرم، نمونه های آسپیراسیون می تواند در تستهای میکروسکوپیک و ایمونولوزیک استفاده شود.

حجم نمونه مورد نیاز: 0.5 ml

شرایط نمونه گیری: نیاز به ناشتایی یا آمادگی خاصی نمی باشد.

ملاحظات نمونه گیری:

پس از نمونه گیری و جداسازی سرم، 1 ml از آن را در داخل ویال های پلاستیکی جدا کرده و ترجیحاً تا زمان آزمایش در دمای اتاق نگاه دارید.

منابع :

کتاب جامع تجهيزات آزمايشگاهي و فرآورده هاي تشخيصي- دکتر حميد رضا سقا و همکاران- نشر مير
سايت مايو کلنيک (Mayo mediacal laboratories): http://www.mayomedicallaboratories.com/test-catalog/Specimen/57614
Jacobs S. D, DeMott R. W, Oxley K. D, Laboratory test handbook, 3 rd,Lexi comp,2004,P:530-531