آزمایشات

Fat, Semiquantitative, Stool, Sudan III Stain

نام اختصاری : Sudan stain

سایر نام ها: رنگ‏آمیزی چربی مدفوع، رنگ‏آمیزی سودان III مدفوع، اندازه‏گیری نیمه کمی چربی مدفوع

بخش انجام دهنده: بیوشیمی مدفوع

نوع نمونه قابل اندازه گیری: مدفوع راندوم یا ترجيحاً بخش از مدفوع هموژنيزه جمع آوری شد در 24 ساعت.

حجم نمونه مورد نیاز: ≥ 5 gr

شرایط نمونه گیری:

یک بیمار بزرگسال باید تحت رژیم حاوی حدود 100 تا 150 گرم چربی) یا سطح مقطع (60 g/m2 در روز برای حدود یک هفته قبل و در طی انجام تست باشد و از مصرف غذاهای پرفیبر برای چند روز قبل از انجام آزمایش پرهیز نماید.
پیش از جمع‏آوری نمونه بیمار نباید از شیاف یا مواد روغنی استفاده کرده باشد.
از یک هفته قبل بیمار نباید باریم، بیسموت، روغن کرچک یا روغن معدنی مصرف کرده باشد.
ملاحظات نمونه گیری:

1. جهت جمع آوری مدفوع از ظروف پلاستیکی درب دار استفاده می شود.

2. در زمان جمع آوری نمونه از آلوده شدن با ادرار خودداری گردد.

3. تاریخ و ساعت شروع و خاتمه جمع‏آوری نمونه باید یادداشت شود.

4. تمام نمونه ها باید با یکدیگر ارسال گردند. بر روی ظرف نمونه باید به ترتیب نمونه گیری، ظروف شماره 1، 2 و 3 مشخص گردد.

5. برای یک نمونه رندم حداقل نمونه، 5 گرم مدفوع می باشد.

6. جهت آنالیز سایر ترکیبات مدفوع باید نمونه گیری مجزایی صورت گیرد.

7. نباید از مسهل بویژه از روغن های معدنی و روغن کرچک در جریان نمونه گیری استفاده نمود.

8. نباید از مکمل های سنتتیک چربی با قابلیت جذب بالا ( برای مثال اولسترا) یا مکمل های غذایی ضد چربی (fat-blocking nutritional supplements) در جریان نمونه گیری استفاده نمود.

9. استفاده از پودر یا پماد پوشک می تواند منجر به نتایج کاذب گردد.

 

منابع :

B. S. Ramakrishna, The steatocrit as a measure of fecal fat excretion: uses and pitfalls, Indian J Gastroenterol 2009(November–December):28(6):195–197
Jacobs S. D, DeMott R. W, Oxley K. D, Laboratory test handbook, 3 rd,Lexi comp,2004,pp:572-573
OSAMU MASAMUNE, TSUNEO TAKAHASHI, AKIO NAGASAKI, JUNJI IWABUCHI and MAKATO ISHIKAWA, Diagnostic Significance of the Sudan III Staining for Fecal Fat, Tohoku J. exp. Med., 1977, 122, 397-402
Sudan stain , From Wikipedia, the free encyclopedia, Available at: https://en.wikipedia.org/wiki/Sudan_stain
کتاب جامع تجهيزات آزمايشگاهي و فرآورده هاي تشخيصي- دکتر حميد رضا سقا و همکاران- نشر مير

??? ???? ????? ??????