آزمایشات

Fecal Fat, Random /Timed Collection, Quantitative

نام اختصاری: Fecal Fat

سایر نام ها: جمع‏آوری کمی چربی48 تا 72 ساعته مدفوع؛ اندازه‏گیری کمی چربی مدفوع، تعیین مقدار چربی مدفوع

Fecal Fat, Random Collection/ Fat, Feces/ Stool Fat, 72 hours/ Fatty Stool/ Lipid in Feces
Quantitative stool fat determination/ Fat absorptionQuantitative stool fat determination/ Fat absorption test
بخش انجام دهنده: بیوشیمی

نوع نمونه قابل اندازه گیری: مدفوع

حجم نمونه مورد نیاز: ≥ 5 gr

شرایط نمونه گیری: جمع‏آوری مدفوع به مدت 48 تا 72 ساعت معمولاً در روز چهارم، پنجم و ششم پس از شروع رژیم غذایی کنترلی حاوی 100 گرم چربی (50 تا 150 گرم) در روز می باشد.

ملاحظات نمونه گیری:

1. جهت جمع آوری مدفوع از ظروف پلاستیکی درب دار استفاده می شود.

2. در زمان جمع آوری نمونه از آلوده شدن با ادرار خودداری گردد.

3. جمع آوری نمونه مدفوع می بایست در سه روز چهارم، پنجم و ششم پس از شروع رژیم غذایی حاوی 100 گرم چربی در روز صورت گیرد.

4. تاریخ و ساعت شروع و خاتمه جمع‏آوری نمونه باید یادداشت شود.

5. تمام نمونه ها باید با یکدیگر ارسال گردند. بر روی ظرف نمونه باید به ترتیب نمونه گیری، ظروف شماره 1، 2 و 3 مشخص گردد.

6. برای یک نمونه رندم حداقل نمونه، 5 گرم مدفوع می باشد.

7. جهت آنالیز سایر ترکیبات مدفوع باید نمونه گیری مجزایی صورت گیرد.

8. نباید از مسهل بویژه از روغن های معدنی و روغن کرچک در جریان نمونه گیری استفاده نمود.

9. نباید از مکمل های سنتتیک چربی با قابلیت جذب بالا ( برای مثال اولسترا) یا مکمل های غذایی ضد چربی (fat-blocking nutritional supplements) در جریان نمونه گیری استفاده نمود.

10. استفاده از پودر یا پماد پوشک می تواند منجر به نتایج کاذب گردد.

 

منابع :

کتاب جامع تجهيزات آزمايشگاهي و فرآورده هاي تشخيصي- دکتر حميد رضا سقا و همکاران- نشر مير
2. Jacobs S. D, DeMott R. W, Oxley K. D, Laboratory test handbook, 3 rd,Lexi comp,2004,pp: 574-575

3. Mayo Clinic. Fat, Feces, Serum. Mayo Medical Laboratories. Available at http://www.mayomedicallaboratories.com/test-catalog/Overview/8310.

4. ARUP. Fecal fat. Laboratory Test directory. Available at http://ltd.aruplab.com/Tests/Pub/0020385.

5. The University of Iowa Department of Pathology LABORATORY SERVICES HANDBOOK. Fat feces. available athttps://www.healthcare.uiowa.edu/path_handbook/handbook/test779.html