آزمایشات

Erythropoietin - EPO

نام اختصاری: EPO
سایر نام ها: اریتروپویتین،Epogen ، Hematopoietin
بخش مورد انجام: آنالیز هورمون
نوع نمونه قابل اندازه گیری: سرم
حجم نمونه مورد نیاز: 0.5 ml
شرایط نمونه گیری: ترجیحاً نمونه گیری در صبح صورت گیرد.
ملاحظات نمونه گیری: مصرف هرگونه داروی مؤثر بر نتایج آزمایش را در روی برگه آزمایشات ثبت نمایید.

 

منابع:
    کتاب جامع تجهيزات آزمايشگاهي فرآورده هاي تشخيصي- دکتر حميد رضا سقا Ùˆ همکاران- نشر مير
    کتاب جامع تست هاي تشخيصي Ùˆ آزمايشگاهي پاگانا- دکتر مهتاب جعفر آبادي آشتياني Ùˆ همکاران- نشر سالمي
3.       Casadeval N: Pure red cell aplasia and anti-erythropoietin antibodies in patients treated with epoetin. Nephrol Dial Transplant 2003;18 (Suppl. 8):viii37-viii41
4. Fisher JW: Minireview: Erythropoietin: Physiology and Pharmacology Update. Exp Biol Med 2003;228:1-14
5. Strippoli GFM, Manno C, Schena FP, Craig JC: Haemoglobin and haematocrit targets for the anaemia of chronic kidney disease. The Cochrane Library, 2005, Volume 2