آزمایشات

Ethosuximide

نام اختصاری: ETX

سایر نام ها: Zarontin ، اتوسوکسیماید

بخش مورد انجام: بیوشیمی

نوع نمونه قابل اندازه گیری: سرم

حجم نمونه مورد نیاز: ml 1

شرایط نمونه گیری: نیاز به ناشتایی نمی باشد.

ملاحظات نمونه گیری:

1-    ظرف 2 ساعت پس از نمونه گیری ، نمونه خون را سانترفیوژ کرده و سرم را جدا کنید.
2-    به بیمار تذکر دهید 12- 8 ساعت قبل از نمونه گیری از مصرف دارو اجتناب کند.

 

منابع:

1. Patsalos PN, Berry DJ, Bourgeois BF, et al: Antiepileptic drugs-best practice guidelines for therapeutic drug monitoring: a position paper by the subcommission on therapeutic drug  monitoring, ILAE Commission on Therapeutic Strategies. Epilepsia 2008;49(7):1239-1276
2. Moyer TP: Therapeutic drug monitoring. In Tietz Textbook of Clinical Chemistry. Third edition. Edited by CA Burtis, ER Ashwood. WB Saunders Company, Philadelphia, 1999, pp 862-905