آزمایشات

Factor V Leiden Assay, Plasma

نام اختصاری: Factor V Leiden

سایر نام ها: فاکتور پنج لیدن، Activated protein C (APC) resistance mutation، Factor V Leiden mutation، Mutated Factor V

بخش انجام دهنده: هماتولوژی

نوع نمونه قابل اندازه گیری: پلاسما حاوی ضد انعقاد سیترات سدیم (جهت کاوش غربالگری براساس زمان انعقاد) و خون کامل (جهت کاوش براساس  DNA)

حجم نمونه مورد نیاز:  2 ml

شرایط نمونه گیری:

1.  نیاز به ناشتایی نمی باشد.
2.  از مصرف داروهای ضد انعقادی از قبیل هپارین، کومادین (وارفارین)، هیرودین یا آرگاتروبان چند ساعت قبل  از انجام آزماش اجتناب شود.   
   
ملاحظات نمونه گیری:
1.  نمونه پلاسما باید در لوله یا ویال های پلاستیکی یا سیلیکونی جمع آوری گردد. هر فاکتور انعقادی درخواست شده باید در ویال های مخصوص به خود جمع آوری گردد.
2.  پس از نمونه گیری، نمونه خون را در لوله های با درپوش آبی حاوی ضد انعقاد سیترات سدیم جمع آوری کنید. لوله را به سریعاً سروته نموده و خوب مخلوط نمایید. نسبت خون کامل به ضد انعقاد 9 به 1 می باشد.
3.  لوله ها باید به خوبی پر شده باشند. نمونه را فوراً به آزمایشگاه و  بخش انجام دهنده ارسال نمایید.
4.  در کوتاهترین زمان ممکن (حداکثر 2 ساعت)، نمونه را در دورrpm  3000- 2500  به مدت 20 دقیقه سانتریفیوژ نموده و  پلاسما را جدا نمایید. بهتر است مجدداً پلاسما را سانتریفیوژ نمایید.
5.  پس از جداسازی پلاسما، بهتر است فوراً آن را در -20 oC فریز نمایید.
6.  در صورت مصرف هپارین یا وارفارین توسط بیمار، آن را در برگه آزمایش یادداشت نمایید. به بیمار اطلاع دهید که مصرف این داروهای ضد انعقاد منجر به نتایج کاذب در جواب آزمایش می گردد.
7.  قبل از نمونه گیری مشخصات بیمار و سابقه ابتلا به هرگونه بیماری را یک فرم جداگانه یادداشت نمایید.
8.  محل خونگیری را از نظر خونریز ی بررسی نمایید(بویژه در بیماران با سابقه کمبود انعقادی).  در صورت خونریزی یا هماتوم فوراً به پزشک مربوطه اطلاع دهید.
9.  در صورت نمونه گیری در خارج آزمایشگاه، در کوتاه ترین زمان ممکن، نمونه را به آزمایشگاه انتقال دهید. طی انتقال نمونه را بر روی یخ خشک بگذارید.