آزمایشات

Amino Acid, Quantitative , Plasma


سایر نام ها: اسید آمینه پلاسما، Amino Acid Screening test, Screening of Amino Acid disorder

 

بخش مورد انجام : HPLC

نوع نمونه قابل اندازه گیری: پلاسما ( EDTA یا هپارینه)

حجم نمونه مورد نیاز: ml 5

شرایط نمونه گیری:

1- نیاز به بیش از چهار ساعت ناشتایی در اطفال کودکان می باشد.

2- بلافاصله بعد از نمونه گیری پلاسما باید در ویال های پلاستیکی جدا گردد.
منابع:

Amino acids. In The Metabolic and Molecular Bases of Inherited Disease. Eighth edition. Edited by CR Scriver, AL Beaudet, WS Sly, et al. New York, McGraw-Hill, Inc. 2001, pp 1667-2105