آزمایشات

Albumin (Alb)

نام اختصاری: Alb

سایر نام ها: آلبومین

بخش مورد انجام : بیوشیمی

نوع نمونه قابل اندازه گیری: سرم

حجم نمونه مورد نیاز: ml 0.5

شرایط نمونه گیری:

1. نیاز به ناشتایی نمی باشد.

2. از مصرف غذاهای پرچرب قبل از انجام آزمایش اجتناب گردد.
منابع:

1. Tietz Textbook of Clinical Chemistry. Edited by CA Burtis, ER Ashwood. Philadelphia, WB Saunders Company, 1994

2. Peters T, Jr: Serum albumin. In The Plasma Proteins. Second edition. Vol 1. Edited by F Putnam, New York, Academic Press, 1975