آزمایشات

Aldolase

نام اختصاری: ALD

سایر نام ها: آلدولاز، D گلیسر آلدئید 3- فسفات لیاز ، فروکتوز بیس فسفات

بخش مورد انجام : بیوشیمی

نوع نمونه قابل اندازه گیری: سرم يا پلاسماي هپارينه

حجم نمونه مورد نیاز: ml 1

شرایط نمونه گیری: در ناشتايي كوتاه مدت غالباً نتايج دقيق تري حاصل می شود.

منابع:

1. کتاب جامع تست هاي تشخيصي و آزمايشگاهي پاگانا- دکتر مهتاب جعفر آبادي آشتياني و همکاران- نشر سالمي

2 . کتاب جامع تجهيزات آزمايشگاهي و فراورده هاي تشخيصي دکتر حميدرضا سقا و همکاران- نشر میر