آزمایشات

Alanine Amino Transferase (ALT – SGPT-GPT)

نام اختصاری: ALT – SGPT - GPT

سایر نام ها: آلانین آمینوترانسفراز ، سرم گلوتامیک – پیروویک ترانس آمیناز

بخش مورد انجام : بیوشیمی

نوع نمونه قابل اندازه گیری: سرم، پلاسمای هپارینه یا EDTA دار

حجم نمونه مورد نیاز: 0.5 mL

شرایط نمونه گیری: نیاز به ناشتا بودن نمی باشد.

ملاحظات نمونه گیری:

1. فعالیت بدنی شدید موجب افزایش می گردد و باید قبل از نمونه گیری اجتناب شود.

2. مصرف هرگونه داروی مؤثر بر نتایج آزمایش را بر روی برگه بیمار ثبت کنید.

3. محل خونگیری را از نظر خونریزی بررسی کنید.

4. زمان انعقاد در بیماران مبتلا به اختلالات کبدی طولانی است.

5. سن و جنس بیمار بیمار را در برگه آزمایش یادداشت کنید.
منابع:

1. Tietz Textbook of Clinical Chemistry. Edited by CA Burtis, ER Ashwood. Philadelphia, WB Saunders Company, 1994

2. Manual of Diagnostic and Laboratory tests, Mosby’s