آزمایشات

Anti-Nuclear Antibody (ANA)

نام اختصاری: ANA

سایر نام ها: آنتی بادی ضد هسته ای

 

بخش مورد انجام : بیوشیمی

نوع نمونه قابل اندازه گیری: سرم و مایعات بدن از جمله مایع پلور

حجم نمونه مورد نیاز: 1 mL
منابع:

1. کتاب جامع تست های تشخیصی و آزمایشگاهی پاگانا- دکتر مهتاب جعفر آبادی آشتیانی و همکاران- نشر سالمی

2. کتاب جامع تجهیزات آزمایشگاهی فرآورده های تشخیصی- دکتر حمید رضا سقا و همکاران- نشر میر