انواع اتوکلاو

blog-details
1396/08/10

انواع اتوکلاو

با توجه به نوع ابزارآلات ØŒ اتوکلاوها به سه کلاس N Ùˆ S Ùˆ B طبقه‌بندی Ù…ÛŒ‌شوند. این طبقه‌بندی به منظور صحت عملکرد استریلیزاسیون با توجه به نوع وسایل صورت Ù…ÛŒ‌گیرد.

کلاس N
در خرید این نوع اتوکلاو باید بسیار دقت کرد. بر اساس استاندارد این اتوکلاو قادر است ابزار آلات جامد بدون پوشش را استریل نماید. به این ترتیب تضمینی برای استریل وسایل پوشش‌دار (مثل پارچه یا کاغذ های مدیکال) Ùˆ نیز وسایل حفره دار وجود ندارد.

کلاس S
وسایلی Ú©Ù‡ در این نوع اتوکلاو Ù…ÛŒ‌توان استریل نمود توسط کارخانه سازنده مشخص Ù…ÛŒ‌شود. این اتوکلاو Ù…ÛŒ‌تواند ابزار آلات بدون پوشش جامد یا پوشش دار جامد ØŒ مواد نساجی مثل پارچه ØŒ گاز تک لایه Ùˆ وسایل سوراخ دار B را استریل نماید. یک اتوکلاو کلاس S Ù…ÛŒ‌تواند با پمپ وکیوم یا بدون آن تجهیز شود Ùˆ قطعاً دارای سیکل خشک‌Ú©Ù† است.

کلاس B
این اتوکلاو Ù…ÛŒ‌تواند تمام انواع ابزار Ùˆ وسایل پوشش دار جامد Ùˆ بدون پوشش ØŒ مواد نساجی Ùˆ ابزار سوراخ دار مدل B Ùˆ مدل A را استریل نماید. اتوکلاوهای این رده دارای پمپ وکیوم قدرتمندی است Ú©Ù‡ Ù…ÛŒ‌تواند تا حدود 0/9- بار خلاء ایجاد کند.