بخش های آزمایشگاه

پاتولوژی

انگل شناسی

هورمون

بیوشیمی

هماتولوژی

بیوشیمی ادرار

میکروب شناسی

بخش مولکولی و PCR

ایمونولوژی